LIGHTHOUSE Kancelaria

Grupa prawników - specjalistów, doświadczonych w dochodzeniu odszkodowań

Szkody w budynkach rolniczych

Z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych takich jak: ogień, huragan, powódź, podtopienia, deszcz nawalny, grad, opady śniegu, uderzenia pioruna, eksplozja, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny, lub upadku statku powietrznego.

Często towarzystwa ubezpieczeń zaniżają wysokość należnego odszkodowania pomniejszając w kosztorysie prac naprawczych faktyczny zakres robót budowlanych, stawki roboczo-godzin, koszty materiałów oraz nagminnie stosując wskaźniki technologicznego zużycia budynku.

Dostałeś odmowę wypłaty odszkodowania? Masz wątpliwości, czy należycie ustalono jego wysokość?

Rzetelnie i kompleksowo zweryfikujemy jaką kwotę odszkodowania możemy uzyskać dla Ciebie.

Tworzymy zespół prawników - specjalistów w zakresie dochodzenia odszkodowań.

Pomagamy naszym Klientom jeżeli od powzięcia przez nich informacji o zdarzeniu nie minęły jeszcze 3 lata – czyli z reguły jeśli od wypadku nie minęły jeszcze 3 lata.