LIGHTHOUSE Kancelaria

Grupa prawników - specjalistów, doświadczonych w dochodzeniu odszkodowań

Wypadki przy pracy

Wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną praca. Osobie, która uległa wypadkowi przy pracy, należy się świadczenie z ZUS. Dodatkowo, jeśli wypadek nastąpił z winy leżącej po stronie pracodawcy, uzyskamy dla Ciebie wszelkie należne świadczenia z polisy OC odpowiedzialnego za szkodę.

Jakich roszczeń dochodzimy w imieniu naszych Klientów:
 • Odszkodowanie
 • Zadośćuczynienie za ból i cierpienie
 • Zwrot poniesionych kosztów leczenia i rekonwalescencji
 • Zwrot utraconych dochodów
 • Zaliczka na poczet przyszłych wydatków związanych z leczeniem i rekonwalescencją
 • Renta
 • Zwrot kosztów specjalnej diety
 • Zwrot kosztów dojazdów bliskich do poszkodowanego
 • Zwrot kosztów zabiegów rehabilitacyjnych, dojazdu, sanatoriów
 • Zwrot kosztów zakupu sprzętu medycznego
 • Zwrot kosztów przystosowania miejsca zamieszkania
Często zdarza się, że odszkodowanie jakie uzyskamy z ZUS nie zaspokaja w pełni szkody jakiej doznaje Pracownik w wyniku wypadku. Jeżeli przyczyną wypadku jest działanie lub zaniedbanie wynikające z winy Pracodawcy, wówczas dodatkowe odszkodowanie oraz zadośćuczynienie może być dochodzone bezpośrednio z zakładu pracy, z polisy odpowiedzialności cywilnej (OC).

Zapewniamy także fachową pomoc związaną z możliwością uzyskania odszkodowania z ZUS lub ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Odszkodowania możemy dochodzić w ciągu 3 lat od zdarzenia lub w ciągu 20 lat, gdy wypadek jest kwalifikowany jako przestępstwo.