LIGHTHOUSE Kancelaria

Grupa prawników - specjalistów, doświadczonych w dochodzeniu odszkodowań

Wypadki w gospodarstwach rolnych

Osobom poszkodowany na skutek wypadku w gospodarstwie rolnym, przysługują świadczenia odszkodowawcze z polisy OC właściciela gospodarstwa.


Jakich roszczeń dochodzimy w imieniu naszych Klientów:
 • Odszkodowanie
 • Zadośćuczynienie za ból i cierpienie
 • Zwrot poniesionych kosztów leczenia i rekonwalescencji
 • Zwrot utraconych dochodów
 • Zaliczka na poczet przyszłych wydatków związanych z leczeniem i rekonwalescencją
 • Renta
 • Zwrot kosztów specjalnej diety
 • Zwrot kosztów dojazdów bliskich do poszkodowanego
 • Zwrot kosztów zabiegów rehabilitacyjnych, dojazdu, sanatoriów
 • Zwrot kosztów zakupu sprzętu medycznego
 • Zwrot kosztów przystosowania miejsca zamieszkania
O odszkodowanie mogą ubiegać się osoby, które nie z własnej winy uległy wypadkowi w związku z pracą wykonywaną w gospodarstwie rolnym. Mogą nimi być:
 • właściciel gospodarstwa
 • osoby pozostające z właścicielem we wspólnym gospodarstwie domowym
 • osoby pracujące na gospodarstwie
 • osoby trzecie, przebywające na terenie gospodarstwa rolnego
Jakiego rodzaju zdarzenia związane z wykonywaną pracą w gospodarstwie rolnym upoważniają do odszkodowania:
 • poślizgnięcia i potknięcia
 • wypadki z udziałem maszyn rolniczych
 • zatrucia środkami chemicznymi
 • poparzenia
 • urazy spowodowane podnoszeniem ciężkich przedmiotów
 • udar, zawał.
Oferujemy pomoc w uzyskaniu należnych świadczeń z polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC gospodarstwa rolnego, w przypadku jego braku roszczeń dochodzić możemy z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz innych osób zobowiązanych do naprawienia szkody.

Zapewniamy także fachową pomoc związaną z możliwością uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia KRUS lub ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Odszkodowania możemy dochodzić w ciągu 3 lat od zdarzenia lub w ciągu 20 lat, gdy wypadek jest kwalifikowany jako przestępstwo.