LIGHTHOUSE Kancelaria

Grupa prawników - specjalistów, doświadczonych w dochodzeniu odszkodowań

Błędy medyczne

Każdy kto wyniku błędu lub zaniedbania medycznego doznał uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, bądź też w następstwie błędu lub zaniedbania medycznego stracił osobę bliską, może z Naszą pomocą dochodzić roszczeń o wypłatę odszkodowania, zadośćuczynienia, jak również renty.

Zgodnie z obowiązującym prawem każdy podmiot leczniczy (jak: szpital, przychodnia lub prywatny gabinet lekarski, stomatologiczny) posiada obowiązkową polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku zdarzeń medycznych wszelkie roszczenia odszkodowawcze należy więc kierować do właściwego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jakie błędy i zaniedbania medyczne występują najczęściej:
  • zakażenia szpitalne (np. gronkowcem, żółtaczką)
  • błędne diagnozy oraz zaniedbania w diagnostyce
  • podjęcie niewłaściwego leczenia
  • odmowę udzielenia pomocy pacjentowi
  • pozostawienie ciała obcego po zabiegu operacyjnym
Zapewniamy naszym Klientom kompleksową pomoc prawną, począwszy od oceny zdarzenia medycznego, skompletowania i analizy dokumentacji medycznej, ustalenia wartości roszczenia, negocjacje z towarzystwem ubezpieczeniowym zakładu leczniczego, aż po reprezentację przed sądem.

Jakich roszczeń dochodzimy w imieniu naszych Klientów:
  • Odszkodowanie - które ma zrekompensować konkretną finansową stratę (zakupu leków, koszty dalszego leczenia, dojazdów do szpitala, dodatkowych badań i wizyt lekarskich, stosowania specjalnej diety, przystosowania mieszkania do powstałej niepełnosprawności, przygotowania do innego zawodu).
  • Zadośćuczynienie – czyli rekompensaty za cierpienia fizyczne i psychiczne (jak: ból i stres).
  • Renta – przysługuje jeśli błąd lub zaniedbanie medyczne powoduje konieczność ponoszenia systematycznych kosztów przez dłuższy czas (przewlekłe leczenie, rehabilitacja, zmiana trybu życia, specjalistyczna dieta) bądź też wywołuje niezdolności do pracy zawodowej i zwiększone potrzeby życiowe.
Analogiczne roszczenia przysługują rodzinie i innym osobom bliskim w przypadku śmierci Pacjenta w następstwie błędu lub zaniedbania medycznego.

Odszkodowania możemy dochodzić w ciągu 3 lat od zdarzenia lub w ciągu 20 lat, gdy wypadek jest kwalifikowany jako przestępstwo.