LIGHTHOUSE Kancelaria

Grupa prawników - specjalistów, doświadczonych w dochodzeniu odszkodowań

Wypadki śmiertelne

Jeżeli w wyniku wypadku straciłeś bliską Ci osobę, możesz ubiegać się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz inne świadczenia związane ze stratą bliskiej osoby.

Jakich roszczeń dochodzimy w imieniu naszych Klientów:
  • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu - uroczystości pogrzebowej
  • zadośćuczynienie za doznany ból i cierpienie oraz rozstrój nerwowy
  • jednorazowe odszkodowanie za pogorszenie sytuacji materialnej
  • świadczenia rentowe dla członków najbliższej rodziny
  • zwrot utraconych wpływów z tytułu zwolnienia lekarskiego
Uprawnionymi do ubiegania się o zadośćuczynienie oraz inne świadczenia związane ze stratą osoby bliskiej mogą być: współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, a także osoby pozostające w nieformalnym związku z osobą zmarłą.

Jeżeli, w związku z tragiczną śmiercią bliskiej osoby, pogorszeniu uległa sytuacja życiowa poszkodowanego, pomagamy uzyskać również stosowne odszkodowanie oraz świadczenia rentowe. Oferujemy pomoc w uzyskaniu należnych świadczeń z polisy OC sprawcy wypadku, od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego - jeśli sprawca wypadku nie miał polisy OC oraz innych osób zobowiązanych do naprawienia szkody.

Pomagamy naszym Klientom, nawet jeśli szkoda miała miejsce 20 lat temu lub jest już po częściowej wypłacie zadośćuczynienia.