LIGHTHOUSE Kancelaria

Grupa prawników - specjalistów, doświadczonych w dochodzeniu odszkodowań

Szkody osobowe/Obrażenia ciała

Każdy poszkodowany jako kierowca, pasażer, pieszy, czy rowerzysta, który nie jest winny zdarzeniu, może ubiegać się o odszkodowanie powypadkowe, a naszym priorytetem jest uzyskanie dla naszych Klientów jak najwyższej rekompensaty pieniężnej.

Jakich roszczeń dochodzimy w imieniu naszych Klientów:
 • Odszkodowanie
 • Zadośćuczynienie za ból i cierpienie
 • Zwrot poniesionych kosztów leczenia i rekonwalescencji
 • Zwrot utraconych dochodów
 • Zaliczka na poczet przyszłych wydatków związanych z leczeniem i rekonwalescencją
 • Renta
 • Zwrot kosztów specjalnej diety
 • Zwrot kosztów dojazdów bliskich do poszkodowanego
 • Zwrot kosztów zabiegów rehabilitacyjnych, dojazdu, sanatoriów
 • Zwrot kosztów zakupu sprzętu medycznego
 • Zwrot kosztów przystosowania miejsca zamieszkania
Oferujemy pomoc w uzyskaniu należnych świadczeń z polisy OC sprawcy wypadku, od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego - jeśli sprawca wypadku nie miał polisy OC oraz innych osób zobowiązanych do naprawienia szkody.

Odszkodowania możemy dochodzić w ciągu 3 lat od zdarzenia lub w ciągu 20 lat, gdy wypadek jest kwalifikowany jako przestępstwo.