O NAS

Lighthouse Kancelaria to grupa prawników - specjalistów, doświadczonych w dochodzeniu odszkodowań.
Naszym priorytetem jest zagwarantowanie osobom poszkodowanym profesjonalnej i skutecznej pomocy prawnej nakierowanej na uzyskanie jak najwyższej rekompensaty za doznaną szkodę oraz krzywdę.
Zajmujemy się przede wszystkim uzyskiwaniem odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach od Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody.

Zgłoś nam swoją sprawę. Pamiętaj, konsultacja z prawnikiem i weryfikacja sprawy jest bezpłatna. Nie pobieramy opłat wstępnych.

Czytaj więcej

Zakres usług

Podstawowym zakresem spraw prowadzonych przez Lighthouse Kancelaria jest dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za szkody powstałe w wyniku:

Szkody osobowe/Obrażenia ciała

Każdy poszkodowany jako kierowca, pasażer, pieszy, czy rowerzysta, który nie jest winny zdarzeniu, może ubiegać się o odszkodowanie powypadkowe, a naszym priorytetem jest uzyskanie dla naszych Klientów jak najwyższej rekompensaty pieniężnej.

Czytaj więcej

Wypadki śmiertelne

Jeżeli w wyniku wypadku straciłeś bliską Ci osobę, możesz ubiegać się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz inne świadczenia związane ze stratą bliskiej osoby.

Czytaj więcej

Szkody rzeczowe

Jeśli miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy w okresie ostatnich 3 lat, a Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaciło odszkodowanie za uszkodzony pojazd na podstawie sporządzonego przez siebie kosztorysu naprawy - prawdopodobnie nie otrzymałeś wszystkich należnych Ci środków pieniężnych.

Czytaj więcej

Błędy medyczne

Każdy kto wyniku błędu lub zaniedbania medycznego doznał uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, bądź też w następstwie błędu lub zaniedbania medycznego stracił osobę bliską, może z Naszą pomocą dochodzić roszczeń o wypłatę odszkodowania, zadośćuczynienia, jak również renty.

Czytaj więcej

Wypadki w gospodarstwach rolnych

Osobom poszkodowany na skutek wypadku w gospodarstwie rolnym, przysługują świadczenia odszkodowawcze z polisy OC właściciela gospodarstwa.

Czytaj więcej

Wypadki przy pracy

Wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną praca. Osobie, która uległa wypadkowi przy pracy, należy się świadczenie z ZUS. Dodatkowo, jeśli wypadek nastąpił z winy leżącej po stronie pracodawcy, uzyskamy dla Ciebie wszelkie należne świadczenia z polisy OC odpowiedzialnego za szkodę.

Czytaj więcej

Szkody w budynkach rolniczych

Z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych takich jak: ogień, huragan, powódź, podtopienia, deszcz nawalny, grad, opady śniegu, uderzenia pioruna, eksplozja, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny, lub upadku statku powietrznego.

Czytaj więcej

Potknięcia/poślizgnięcia – wypadki w miejscach publicznych

Osoby, które uległy obrażeniom w wyniku potknięcia czy poślizgnięcia lub innych zdarzeń losowych w miejscach publicznych, mogą z Naszą pomocą dochodzić wszelkich należnych im świadczeń odszkodowawczych od podmiotów zobowiązanych do utrzymania nawierzchni w należytym stanie technicznym.

Czytaj więcej

Jeżeli zostałeś poszkodowany w innych okolicznościach (np. w wyniku zawalenia się budynku, pożaru, pogryzienia przez psa, wypadku za granicą), pomożemy uzyskać należne Ci odszkodowanie.

Powierz swoją sprawę doświadczonym prawnikom.

Gwarantujemy profesjonalną pomoc prawną we wszystkich sprawach odszkodowawczych.